Gdzie można latać dronem ?

Więcej informacji: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony

Zasady wykonywania lotów dronem – WIĘCEJ INFORMACJI

Poniższa mapa stanowi link do aplikacji struktur CTR, MATZ, TSA, TRA, D, ATZ, EA, TFR, MRT, TMA, MCTR, ADIZ, MTMA, P w których loty są dozwolone na określonych warunkach, potrzebne są dodatkowe zgody lub loty są niedozwolone.

Gdzie można latać dronem mapa
Gdzie można latać dronem mapa
Poniżej pełna mapa wszystkich struktur:
GDZIE MOŻNA LATAĆ DRONEM?

DEFINICJE STRUKTUR

Strefa czasowo wydzielona (TSA)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wyłącznego korzystania przez określonego użytkownika w określonym przedziale czasu. Aktywność strefy publikowana jest w AUP.

Strefa czasowo rezerwowana (TRA)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wykorzystania przez
określonego użytkownika w określonym przedziale czasu oraz przez którą dopuszcza się przelot innego ruchu lotniczego po uzyskaniu zezwolenia i na łączności z właściwym organem służb ruchu lotniczego lub właściwym organem wojskowym lub na warunkach uzgodnionych z właściwym organizatorem lotów. Aktywność strefy TRA publikowana jest w AUP.

Strefa czasowo wydzielona w formie strefy niebezpiecznej (D)

Strefa czasowo wydzielona (TSA) nad pełnym morzem poza obszarami wód terytorialnych Polski. Strefy takie wydzielane są w formie stref niebezpiecznych, w celu umożliwienia efektywnego przekazu informacji z AMC do zainteresowanych organów zarządzania ruchem lotniczym sąsiednich państw i użytkowników przestrzeni powietrznej o planowanych działaniach mogących zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych nad morzem pełnym (nad wodami Bałtyku poza wodami terytorialnymi RP). Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.

Korytarze dolotowe do stref czasowo wydzielonych (TFR)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski umożliwiająca dolot do TSA lub przelot między TSA, ustanowiona w celu segregacji przestrzeni powietrznej w przypadku braku możliwości zapewnienia służb ruchu lotniczego podczas dolotu do TSA lub przelotu między TSA.

Rejon ograniczeń lotów (desygnator EA)

Przestrzeń powietrzna o określonych granicach poziomych i pionowych wyznaczana na potrzeby i na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej działalności wymagającej wprowadzenia ograniczeń w danej przestrzeni powietrznej. Granice oraz rodzaje ograniczeń w EA publikowane są w formie Suplementu do AIP Polska. Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.

Strefa zakazana (P)

Obejmuje przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych.

Strefa niebezpieczna (D)

Obejmuje przestrzeń powietrzną FIR WARSZAWA, w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi.

Strefa ograniczona (R)

Strefa ograniczeń, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi.

Rejony kontrolowane lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA

Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk.
Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.

Strefa kontrolowana lotniska – CTR

Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
Granice boczne CTR powinny obejmować przynajmniej te części przestrzeni powietrznej poza obszarem kontrolowanym, które zawierają tory lotów IFR a/c przylatujących na lotniska wykorzystywane w warunkach meteo dla lotów IFR lub a/c odlatujących z tych lotnisk. Granice boczne powinny sięgać co najmniej do 9,3 km (5 Nm) od punktu odniesienia lotniska na kierunkach, z których mogą być wykonywane podejścia do lądowania.

UWAGA! Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacji zawartych w tej witrynie nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich, gdyż mogą być nieaktualne i niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Szczegółowe i najnowsze informację odnośnie możliwości wykonywania lotów dronem znajdą Państwo na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.