Zasady wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA)

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl.

RPA – Remotely Piloted Aircraft – zdalnie sterowany statek powietrzny zgodnie z nazewnictwem przepisów wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Loty RPA muszą być wykonywane zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – Załącznik nr 6
Dziennik ustaw

oraz:

Nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków Załącznik nr 1 oraz 2.
Dziennik ustaw

Powyższe przepisy określają zasady wykonywania lotów dla:

 • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych (załącznik 1)
 • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (załącznik 2)
Koordynacja lotów RPA z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Dotyczy bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości nie większej niż 6 km od granicy lotniska (ogrodzenie).

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych oraz modeli latających o MTOM nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) mają obowiązek dokonać zgłoszenia do PAŻP/ASM1 na minimum 3 dni robocze przed planowanymi lotami celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów.

Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku:

 • wykonywania lotów powyżej 6km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
 • wykonywania lotów powyżej 1km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.

Loty w strefie CTR nie spełniające powyższych wymogów wymagają zgłoszenia do PAŻP/ASM1.

UWAGA: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie przyjmuje formularzy zgłoszeniowych i nie wydaje zgód na loty w rejonach CTR odbywających się w odległości większej niż 6 km w odległości od granic lotniska i wysokościach powyżej 100 m AGL.

W przypadku planowania wykonywania lotów w rejonach ograniczeń lotów opublikowanych w CTR wymagane jest zgłoszenie na minimum 7 dni przed lotami.

Dla zgłoszeń niezachowujących wymaganego terminu lub niepoprawnie wypełnionych PAŻP zastrzega sobie możliwość niewydania warunków lotu.

Dane adresowe komórki PAŻP rozpatrującej formularze zgłoszeniowe (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.):
e-mail: asm1@pansa.pl
faks: +48-22-574-5713

Od dnia 18 sierpnia 2016 weszło w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C określające jakiego rodzaju loty bezzałogowych statków powietrznych są zwolnione ze stosowania przepisów ruchu lotniczego SERA tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012. Są to loty wykonywane w celach:

W związku z powyższym warunki wykonywania lotów w przestrzeniach CTR będą wydawane operatorom, którzy zgłoszą planowane wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie nie większej niż 25kg wykonywanymi wyłącznie w zasięgu wzroku Operatora wykorzystywanymi wyłącznie w celach rekreacyjnych lub pokazowych (art. 2 p. 95a SERA) lub lotów specjalnych określonych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012 (SERA). Warunkiem dopuszczenia tych drugich operacji będzie uzyskanie przez operatora zezwolenia od Prezesa ULC i załączenie go do formularza zgłoszenia lotów do PAŻP.
Wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA) wyłącznie w zasięgu wzroku operatora w pozostałych strukturach przestrzeni powietrznej.

Wydawanie zgód na loty bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA) wyłącznie w zasięgu wzroku operatora w pozostałych strukturach przestrzeni powietrznej (o ile dozwolone) leży w gestii zarządzających daną strefą.

Strefa Możliwość wykonania lotu BSP Uwagi
Struktury stałe (nieelastyczne) – aktywne najczęściej H24
TMA
(rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk)
Zakaz lotów
P*
(strefa zakazana)
Za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych. Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów poza terenem obiektów chronionych przez strefę P i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.
R*
(strefa ograniczona)
Za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
RMZ
(strefa obowiązkowej łączności)
Patrz AIP Polska ENR 2.1 pkt. 3.12 Zgłoszenie telefoniczne lotów przed startem do Służby Informacji Powietrznej (FIS) w przedziale wysokości 100m AGL – 200m AGL. Powyżej 200m AGL brak możliwości wykonania lotu bez stałej dwukierunkowej łączności radiowej z FIS.
Przekazujemy informację o:

 • typie statku powietrznego (dron VLOS);
 • miejscu wykonywania lotów;
 • wysokości lotów;
 • przewidywanym czasie lotów;
 • dodatkowe informacje na żądanie FIS.
Struktury elastyczne
Czas aktywności (UTC) podany w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej na stronie amc.pansa.pl. AUP dostępne jest jako „AUP bieżące” oraz „AUP na jutro” (najpóźniej o godzinie 14:00UTC dnia poprzedzającego loty). Występuje w dwóch wersjach:

 1. AUP – wersja tabelowaAUP bieżące: http://www.amc.pansa.pl/generator_AUP.php
  AUP na dzień nadchodzący: http://www.amc.pansa.pl/generator_AUP.php?rodz=jutro
 2. AUP – mapa: aby zobaczyć mapę należy na stronie amc.pansa.pl wejść w zakładkę Mapy a następnie wybrać AUP Bieżący lub AUP na jutro. Wyświetlając poszczególne struktury na mapie należy pamiętać aby zaznaczyć AUP Bieżący lub AUP na jutro

UWAGA: AUP przedstawia sytuację planowaną.
Informacje o rzeczywistym wykorzystaniu poszczególnych elementów przestrzeni można uzyskać w dniu operacji w AMC-POLSKA zespół ASM3 pod numerem + 48 22 574 57 33 (do 5735).

TSA
(strefa czasowo wydzielona)
Zakaz lotów, gdy aktywna
TRA
(strefa czasowo rezerwowana)
Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy aktywna.
D*
(strefa niebezpieczna)
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych
ATZ*
(strefa ruchu lotniskowego)
Za zgodą zarządzającego daną strefą gdy aktywna i na warunkach przez niego określonych Nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi:

 • których masa startowa nie przekracza 0,6 kg w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km od granicy i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora;
 • o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
MATZ*
(strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego)
Za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych http://ssrlszrp.wp.mil.pl/pl/1_72.html

Czas Aktywności:

 • H24 lub
 • zgodnie z AUP lub
 • gdy zapewniane wojskowe służby ruchu lotniczego.
MRT
(stałe trasy lotnictwa wojskowego)
Zakaz lotów, gdy aktywna
EA
(rejon ograniczeń lotów)
Zakaz lotów gdy aktywna (w zależności od rodzaju ograniczeń)

lub

Wymagana zgoda zarządzającego strefą gdy aktywna

Rejony Lotniczej Działalności Sportowo Rekreacyjnej opublikowane w AIP Polska ENR 5.5 Zalecane zachowanie szczególnej ostrożności Nie jest to strefa wydzielona z ogólnodostępnej przestrzeni. Jest to forma informacji o rejonach wzmożonej działalności lotniczej (sport). Czas aktywności nie jest publikowany w AUP.

Patrz AIP Polska ENR 5.5

Tymczasowe rejony wzmożonej działalności lotniczej Zalecane zapoznanie się z zapisami NOTAM o rodzaju ostrzeżenia nawigacyjnego oraz lotu zachowanie szczególnej ostrożności Informacja o rejonach wzmożonej działalności lotniczej publikowana jest via NOTAM.

Przykładowa wyszukiwarka NOTAM

* Zasady wykonywania lotów opisane w:

 • Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – Załącznik nr 6
 • Nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków Załącznik nr 1 oraz 2.

Wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA) poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

Loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) mogą się być wykonywane w strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej. Wymagany kontakt z PAŻP/ ASM1 na minimum 120 dni roboczych przed planowanymi lotami.

Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS dostępny jest pod następującym adresem: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Dalsze informacje dotyczące użytkowania bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce „Bezzałogowe statki powietrzne”.

Źródło: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa
na dzień 04.10.2016r.

UWAGA! Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacji zawartych w tej witrynie nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich, gdyż mogą być nieaktualne.
Szczegółowe i najnowsze informację odnośnie możliwości wykonywania lotów dronem znajdą Państwo na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.