Gdzie można latać dronem?

Gdzie można latać dronem w Polsce ?

W Polsce latać dronem można na ogół na obszarach, gdzie nie ma ograniczeń i zakazów lotów. Oznacza to, że można latać na terenach prywatnych, w parkach, na łąkach oraz w niektórych miejscach publicznych.

Jednak, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad:

  1. Zawsze należy zachować bezpieczną odległość od ludzi, zwierząt oraz budynków.
  2. Należy unikać lotów w pobliżu lotnisk, portów lotniczych oraz innych miejsc, gdzie odbywają się loty statków powietrznych – wymagane dodatkowe pozwolenie.
  3. W przypadku lotów w miastach lub na obszarach zabudowanych, należy zachować ostrożność i nie przeszkadzać w codziennych czynnościach ludzi.
  4. Należy pamiętać, że niektóre miejsca mogą mieć specjalne ograniczenia lub zakazy dotyczące lotów dronów, takie jak parki narodowe, ochrona przyrody lub prywatne tereny.
  5. Drony powinny być zawsze widoczne dla operatora i latać na wysokościach nie przekraczających 120 metrów nad ziemią – w zależności od przestrzeni powietrznej w której się znajdujemy.
  6. Należy mieć świadomość, że loty dronów nad obiektami użyteczności publicznej, takimi jak lotniska, elektrownie, mosty, obiekty infrastruktury krytycznej itp. są zabronione – wymagana jest dodatkowa zgoda.
  7. W przypadku lotów komercyjnych, należy uzyskać odpowiednie zezwolenia oraz warto posiadać ubezpieczenie.
Zasady wykonywania lotów w kategorii otwartej

Kategoria Otwarta – jest kategorią o niskim ryzyku, oznacza to, że nie trzeba składać oświadczeń lub uzyskiwać zezwoleń od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tej kategorii można wykonywać operacje w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub z pomocą obserwatora (VLOS), dronami o masie poniżej 25 kg w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi. Wymagana jest rejestracja w systemie ULC operatorów SBSP, którzy posiadają drony o masie powyżej 250g lub są wyposażone w czujnik do zbierania danych (np. kamerę).
Link gdzie znajdziecie aktualne przepisy gdzie można latać dronem w Polsce w kategorii otwartej – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Warto zawsze zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz lokalnymi regulacjami przed rozpoczęciem lotów dronem w danym miejscu.

Zasady wykonywania lotów w kategorii szczególnej

Kategoria Szczególna – jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą” . Wykonanie operacji będzie wymagało weryfikacji oraz w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wykonując operacje w kategorii szczególnej należy dokonać rejestracji operatorów SBSP w systemie ULC. W kategorii szczególnej można wykonywać operacje SBSP po spełnieniu wybranego wariantu:

a) złożenia oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym (STS) lub krajowym scenariuszem standardowym (NSTS);
b) otrzymania zezwolenia na operacje w kategorii szczególnej;
c) uzyskania certyfikatu LUC.

Link gdzie znajdziecie aktualne przepisy gdzie można latać dronem w Polsce w kategorii szczególnej – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podstawy prawne:
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Zasady wykonywania lotów dronem – WIĘCEJ INFORMACJI

Gdzie można latać dronem w Polsce ?

Poniższa mapa stanowi link do aplikacji struktur CTR, MATZ, TSA, TRA, D, ATZ, EA, TFR, MRT, TMA, MCTR, ADIZ, MTMA, P oraz nowe zastępujące w najbliższym czasie stare struktury: DRAP, DRA-RH, DRA-RM, DRAR-RL, DRAT, DRAU, DRAI w których loty są dozwolone na określonych warunkach, potrzebne są dodatkowe zgody lub loty są niedozwolone.

Gdzie można latać dronem w Polsce mapa
Gdzie można latać dronem w Polsce mapa
Poniżej kampania informacyjna EASA, o tym gdzie można latać dronem, jak latać bezpiecznie i przestrzegać Europejskich przepisów:
GDZIE MOŻNA LATAĆ DRONEM?

DEFINICJE STRUKTUR

Strefa czasowo wydzielona (TSA) – nowa DRAP

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wyłącznego korzystania przez określonego użytkownika w określonym przedziale czasu. Aktywność strefy publikowana jest w AUP.

Strefa czasowo rezerwowana (TRA)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wykorzystania przez
określonego użytkownika w określonym przedziale czasu oraz przez którą dopuszcza się przelot innego ruchu lotniczego po uzyskaniu zezwolenia i na łączności z właściwym organem służb ruchu lotniczego lub właściwym organem wojskowym lub na warunkach uzgodnionych z właściwym organizatorem lotów. Aktywność strefy TRA publikowana jest w AUP.

Strefa czasowo wydzielona w formie strefy niebezpiecznej (D)

Strefa czasowo wydzielona (TSA) nad pełnym morzem poza obszarami wód terytorialnych Polski. Strefy takie wydzielane są w formie stref niebezpiecznych, w celu umożliwienia efektywnego przekazu informacji z AMC do zainteresowanych organów zarządzania ruchem lotniczym sąsiednich państw i użytkowników przestrzeni powietrznej o planowanych działaniach mogących zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych nad morzem pełnym (nad wodami Bałtyku poza wodami terytorialnymi RP). Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.

Korytarze dolotowe do stref czasowo wydzielonych (TFR)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski umożliwiająca dolot do TSA lub przelot między TSA, ustanowiona w celu segregacji przestrzeni powietrznej w przypadku braku możliwości zapewnienia służb ruchu lotniczego podczas dolotu do TSA lub przelotu między TSA (nowa DRAP).

Rejon ograniczeń lotów (desygnator EA)

Przestrzeń powietrzna o określonych granicach poziomych i pionowych wyznaczana na potrzeby i na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej działalności wymagającej wprowadzenia ograniczeń w danej przestrzeni powietrznej. Granice oraz rodzaje ograniczeń w EA publikowane są w formie Suplementu do AIP Polska. Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.

Strefa zakazana (P – nowa DRAP)

Obejmuje przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych.

Strefa niebezpieczna (D)

Obejmuje przestrzeń powietrzną FIR WARSZAWA, w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi.

Strefa ograniczona (R)

Strefa ograniczeń, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi.

Rejony kontrolowane lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA – nowa DRAP

Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk.
Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.

Strefa kontrolowana lotniska – CTR 1-6km nowe DRAR-RM

Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
Granice boczne CTR powinny obejmować przynajmniej te części przestrzeni powietrznej poza obszarem kontrolowanym, które zawierają tory lotów IFR a/c przylatujących na lotniska wykorzystywane w warunkach meteo dla lotów IFR lub a/c odlatujących z tych lotnisk.

Strefa kontrolowana lotniska – CTR <1km - nowe DRAR-RL

Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
Granice boczne CTR powinny obejmować przynajmniej te części przestrzeni powietrznej poza obszarem kontrolowanym, które zawierają tory lotów IFR a/c przylatujących na lotniska wykorzystywane w warunkach meteo dla lotów IFR lub a/c odlatujących z tych lotnisk.

UWAGA! Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacji zawartych w tej witrynie nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich, gdyż mogą być nieaktualne i niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Szczegółowe i najnowsze informację odnośnie możliwości wykonywania lotów dronem znajdą Państwo na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.